Wereldburgers van de toekomst

bij openbare basisschool de Bogerd

Onze school

De Bogerd is een veilige plek waar kinderen groeien en samen ontwikkelen tot gelukkige wereldburgers. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je een zaadje plant en het met gerichte aandacht en juiste zorg begeleidt, het zaadje de kans krijgt om onbekommerd te ontkiemen, gezonde wortels te creëren en uit te groeien tot een sterke boom.

ONZE%20SCHOOL%201


Op de Bogerd bieden wij in een betekenisvolle en zintuigelijke rijke (buiten) leeromgeving onderwijs. Het schoolplein wordt vaak benut voor buitenlessen. Activerende werkvormen en bewegend leren zijn essentieel. Daarnaast stimuleren we het probleemoplossend, onderzoekend, kritische en creatief denken door het vergroten van de denkkracht van onze leerlingen.

Kinderen leren bij uitstek vanuit een sociale context daarom brengen wij onze leerlingen bewust in interactie met elkaar. Op de Bogerd leren kinderen op een prettige manier te communiceren, leren ze samenwerken en samen te leren. We leren luisteren naar elkaar, anderen te respecteren en te helpen.

Wij verstaan onder een brede en stevige basis de kennis en vaardigheden die een kind nodig heeft op het vervolgonderwijs en in de samenleving. We bieden effectief rekenonderwijs én motiverend lezen: leesplezier staat centraal. We werken gedurende 6-8 weken aan een thema waar de vakgebieden natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, kunstzinnige vorming en (begrijpend) lezen betekenisvol worden aangeboden. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels. 

ONZE%20SCHOOL%202


Kinderen die betrokken zijn bij het leerproces zijn intrinsiek gemotiveerd. Wij maken onze leerlingen bewust van de eigen mogelijkheden om te leren. De leerlingen bepalen samen met de leerkracht de leerdoelen en wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren, vanaf groep 3 werken leerlingen met een weektaak. Om het eigenaarschap bij het leren te vergroten ontwikkelen we het voeren van ouder-kind gesprekken en kindgesprekken. Op onze school is een leerlingenraad. 

ONZE%20SCHOOL%203


Wilt u onze school bezoeken? Klik dan hier voor meer informatie.

Stroomm

Openbare basisschool de Bogerd valt onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij, kortweg Stroomm genoemd.

Onze school hoort bij Stroomm, een schoolbestuur met 15 openbare scholen in de Bommelerwaard en de Meierij. Samen zijn we Stroomm: open, onderscheidend en ondernemend. Daar zijn we trots op! Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor kinderen en ouders? En waar werken we de komende jaren aan? Dat staat in ons nieuwe koersplan!

Privacyreglement en -verklaring

Het privacybeleid houdt in dat scholen betrokkenen goed moeten voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Hier kunt u meer lezen over het privacybeleid.

Team

Het team van de Bogerd bestaat uit een directeur, leerkrachten, intern begeleiders, leraarondersteuners, administratief medewerker en een conciërge. Ook beschikt ons team over een aantal vakdocenten die de gym, kunst- en muzieklessen verzorgen.

Bent u benieuwd wie er voor welke groep staat? Dit kunt u teruglezen in onze schoolgids.

Uw kind inschrijven

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Om meer te weten te komen over openbare basisschool de Bogerd kunt u het best onze schoolgids lezen, bij andere ouders in de buurt informeren hoe zij de school ervaren en/of een kijkje nemen op de website van Scholen op de kaart.

Bent u nieuwsgierig naar onze school en wilt u graag kennis met ons maken? Dan kan! Met plezier geven wij u een rondleiding door onze school en vertellen wij u graag over ons onderwijs. Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek! Wij hebben de volgende mogelijkheden:

- maandag, 15 april 2024 om 13.00uur;
- dinsdag, 21 mei 2024 om 09.00uur;
- woensdag, 24 juli 2024 om 13.00uur.

Het is voor ons prettig om te weten wie we mogen ontvangen, u kunt een afspraak bevestigen door telefonisch met ons contact op te nemen of een mailtje te sturen naar de directeur, Eefke van Schaijk.

Heeft u uw schoolkeuze gemaakt en wilt u uw kind inschrijven? Onderstaand formulier kunt u downloaden, invullen en opsturen naar OBS De Bogerd, Kersenbogerd 4, 5328 GW Rossum of mailen naar administratie@debogerd.net.

inschrijfformulier

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan voor het basisonderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht. Onderwerpen zijn het schoolplan, schoolreglement, ondersteuningsplan, schoolgids, onderwijstijd, formatie, nascholing van het team, vakantierooster en veiligheidsbeleid. De MR van de Bogerd bestaat uit zes leden: drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (teamgeleding). De directie neemt ook deel aan de vergaderingen.

Oudergeleding: Sietske Huizer, Esther Vos en Ferry Steevens
Personeelsgeleding: Maartje ter Elst en Diana van der Kolk
E-mailadres: mr@debogerd.net 

De leden van de MR hebben een zittingsduur van drie jaar. Als er een zittingstermijn verstrijkt, dan wordt dit tijdig kenbaar gemaakt en kunnen ouders zich aanmelden. MR-leden mogen zich éénmalig herkiesbaar stellen. Bij meerdere aanmeldingen volgt een verkiezing, waarbij alle ouders kunnen stemmen.

Het jaarverslag 2021-2022 kunt u hier terugvinden.

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen het bestuur Stroomm functioneert een GMR. Vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten van de scholen die tot het bestuur Stroomm behoren, nemen deel in de bovenschoolse medezeggenschap. De GMR is de gesprekspartner van het bestuur en heeft advies- of instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De actuele samenstelling van de GMR en de contactinformatie staan op de website van Stroomm; www.stroomm.nl.

Ouderraad

De ouderraad initieert en ondersteunt de verschillende activiteiten op school en draagt bij aan de betrokkenheid van ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren:
• het organiseren van festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen;
• het ondersteunen van het onderwijs, zoals het verkeersexamen;
• het innen en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad legt daarvoor jaarlijks verantwoording af aan de ouders in een financieel jaarverslag. 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor evenementen, excursies en attributen, etc. De ouderraad bestaat uit ouders en een vertegenwoordiging uit het team. De ouderraad is te bereiken via or@debogerd.net.

De notulen van de OR kunt opvragen bij directie.

Documenten

Schoolgids

Hier kunt u de schoolgids 2023-2024 lezen. U vindt hier informatie over onze school.

Kalender

Kalender 2023 - 2024. Eventuele aanpassingen worden via de schoolapp gecommuniceerd.

Informatieboekje groep 1-2

In dit boekje informeren we u over de gang van zaken in de groepen 1-2.

Inschrijfformulier

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Dat kan! Gedurende het hele jaar is er de gelegenheid tot het inschrijven van uw kind.

SOP

Het schoolondersteunings-profiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit en de ondersteuning die onze school kan bieden.

Verlof

In de schoolgids staat de verlofregeling beschreven. Het verzoek dient zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directie worden aangevraagd.

Protocol leerplicht

Ouders moeten ervoor zorgen, dat hun kind geregeld naar school gaat. In situaties met een goede reden, kan een leerling vrij krijgen. Welke situaties bedoeld worden en hoe op dat moment te handelen, leest u in de onderstaande folder.

Samenwerkende partners

LOGO%20 %20Balledotjes

Kinderdagverblijf De Balledotjes is actief in het opvangen van kinderen voor en na schooltijd. Dagelijks worden de kinderen naar school gebracht en/of van school opgehaald en spelen dan met hun vriendjes en vriendinnetjes tot de ouders/verzorgers komen.

meer informatie
LOGO%20 %20%27t%20Veldmuisje

Voorschool De Speeltol, onderdeel van ’t Veldmuisje, is een kleinschalige voorschool met 1 groep in De Bogerd naast de kleutergroepen. De lijntjes tussen de peuters en leerkrachten zijn lekker kort: in twee stappen sta je in de kleutergroep. Ideaal voor een makkelijke overstap!

meer informatie
LOGO%20 %20Villa%20Veentjes

Kinderdagverblijf Villa Veentjes is actief in het opvangen van kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier beleven, ontdekken en genieten de kinderen met hun vriendjes en vriendinnetjes tot de ouders/verzorgers komen.meer informatie
LOGO%20 %20Villa%20Verboven.jpeg

Villa Verboven is sinds maart 2007 actief in het opvangen van kinderen voor en na schooltijd. De kinderen worden dagelijks van school opgehaald en spelen dan met hun vriendjes en vriendinnen tot de ouders/verzorgers komen.


meer informatie

Contact

Adres en telefoonnummer

Openbare basisschool De Bogerd
Kersenbogerd 4
5328 GW Rossum

0418 661 367

placeholder image
placeholder image
Vragen?

Voor administratieve en ICT gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Annet Brentjes te bereiken via annet@debogerd.net.

Voor leerlingbegeleiding en zorg gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Maartje ter Elst via maartje@debogerd.net en/of Marlou Hooijkaas via marlou@debogerd.net.

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met de Eefke van Schaijk te bereiken via directie@debogerd.net.